Aktualitātes

AS “Latvijas valsts meži” iepazīstina nomniekus ar jauno metodiku publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanai derīgo izrakteņu vietās

13. aprīlī “LVM Zemes dzīles” direktore Kristīne Ansone un SIA “KPMG Baltics” (KPMG) direktors biznesa konsultāciju nodaļā Artūrs Petrovs, kā arī projektu vadītājs biznesa konsultāciju Dainis Bass iepazīstināja un skaidroja jauno, KPMG izstrādāto metodiku "Publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanai derīgo izrakteņu ieguves teritorijām” LVM pārvaldījumā esošo zemju derīgo izrakteņu vietu nomniekiem, Latvijas Kūdras asociācijas, Latvijas Nacionālās Kūdras biedrības un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Metodika izstrādāta, lai piemērotu un pārskatītu publiskai personai piederošas zemes derīgo izrakteņu ieguvei nomas maksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam, kas paredz, ka nomas maksas noteikšana un pārskatīšana ir jāveic ne retāk kā reizi sešos gados.

Jauno metodiku KPMG izstrādāja, analizējot citu valstu pieeju zemes dzīļu resursu apsaimniekošanā un publiskas personas zemes iznomāšanai derīgo izrakteņu ieguvei, par pamatu ņemot 2016. gadā “Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas” izstrādāto metodiku, to papildinot un pilnveidojot ar vispāratzītām vērtēšanas un ekonomikas modelēšanas metodēm. Jaunajā metodikā ir skaidri un detalizēti definēti pamatprincipi un izstrādāts finanšu modelis, kurš nodrošina naudas plūsmu modelēšanu un jaunās nomas maksas aprēķinu. Finanšu modelis ļaus prognozēt naudas plūsmu derīgo izrakteņu ieguves projektam līdz pat 75 gadiem atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm”.

Tikšanās laikā aktīvākās diskusijas norisinājās tieši par finanšu modeļa pielietošanu un ieguves apjomu modelēšanu. KPMG pārstāvji pamatoja un detalizēti izskaidroja modeļa darbības principus.

Pēc diskusijām “LVM Zemes dzīles” direktore Kristīne Ansone stāsta: “Jau 2016. gadā veicām apjomīgu pirmreizējo publiskas personas zemes derīgo izrakteņu ieguvei nomas līgumu vērtēšanu un nomas maksas indeksāciju, šogad atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam ir jāveic nomas līgumu pārvērtēšana. Apzinoties kvalitatīva dialoga lomu, organizējam sarunu procesu ar visām ieinteresētajām pusē un esam gatavi arī individuālām sarunām ar nomniekiem, lai soli pa solim izpildītu normatīvajos aktos noteikto pienākumu. Ar jauno metodiku esam iepazīstinājuši Zemkopības, Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības, Finanšu ministrijas un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjus un tā ir pārrunāta arī ar sertificētiem nekustamā īpašuma vērtētājiem. Šodienas sanāksmē ar nomniekiem, tika pieņemts lēmums diskusijas turpināt, lūdzot sanāksmes dalībniekus un interesantus līdz 18.aprīlim rakstveidā iesūtīt ierosinājumus un jautājumus, lai tos izvērtētu un pēc tam sniegtu skaidrojumus”.

Pēc metodikas izdiskutēšanas, tā tiks apstiprināta Zemkopības ministrijā un LVM uzsākts publiskā iepirkuma procedūru sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju pakalpojumu iepirkumam, lai veiktu novērtēšanu derīgo izrakteņu atradņu teritorijām.

Pēc sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju pakalpojumu iepirkšanas, pakāpeniski tiks uzsākts pārvērtēšanas process, sarunas ar nomniekiem turpinot jau konkrētu līgumu kontekstā. Līdz 2023. gada beigām ir jāpārvērtē vairāk nekā 30 derīgo izrakteņu atradnes kopumā vairāk nekā 10 000 ha platībā.

Atpakaļ