Aktualitātes

LVM turpina diskusijas par publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanas derīgo izrakteņu ieguves teritorijām metodiku

Turpinot diskusiju ciklu ar ieinteresētajām pusēm, 26. jūnijā Zemkopības ministrijā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tikās ar Latvijas kūdras asociācijas, Latvijas darba devēju konfederācijas, ministriju un Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācijas pārstāvjiem.

 Lai arī tikšanās rezultātā netika pieņemts lēmums par Publiskas personas zemes nomas maksas noteikšanas derīgo izrakteņu ieguves teritorijām metodikas (metodika) apstiprināšanu, tomēr diskusiju laikā starp pārstāvjiem bija vienprātība, ka nozīmīgākais faktors objektīva vērtēšanas un nomas maksas noteikšanas procesa nodrošināšanai ir kvalitatīvi un pieejami dati. Iesaistīties šī jautājuma virzībā tikšanās laikā apņēmās arī Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācija. Asociācijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir izveidot un attīstīt vispārpieņemtai vērtēšanas praksei un starptautiskajiem vērtēšanas standartiem atbilstošu vērtēšanas sistēmu. Šādu iesaisti LVM vērtē kā nozīmīgu soli tālākā metodikas apstiprināšanas procesā.   

“LVM Zemes dzīles” direktore Kristīne Ansone tikšanās laikā aicināja arī visus kūdras ieguves vietu nomniekus iesaistīties nepieciešamo datu iegūšanas un uzkrāšanas procesā, lai nākotnes vērtējumos būtu iespējams vairāk balstīties uz faktiskajiem datiem nevis pieņēmumiem.

Plānots, ka diskusijas vēl tiks turpinātas ar aktīvu Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācijas pārstāvju piedalīšanos, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumos Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai” noteikto pienākumu veikt nomas maksas pārskatīšanu ne retāk kā vienu reizi sešos gados. Nozīmīgai daļai LVM iznomāto kūdras purvu nomas maksas pārvērtēšana jāveic līdz 2024. gada janvārim.

Noslēdzoties diskusijām ar ieinteresētajām pusēm, metodika tiks pilnveidota un apstiprināta. Pēc metodikas apstiprināšanas LVM uzsāks tirgus vērtējuma pakalpojuma iepirkšanas un nomas maksas novērtēšanas procesu esošajiem līgumiem un sarunas ar nomniekiem par jaunās nomas maksas piemērošanu.

Atpakaļ